Select Page

GENOMFÖRDA UPPDRAG

Framgångsrik omstrukturering och koncentration på strategiska marknadssegment

Utmaningen

Ett världsledande företag inom anläggningskonstruktion hade vuxit kraftigt de senaste fem åren, både organiskt och genom förvärv. Men trots tillväxten ökade inte resultatet som förväntat utan minskade istället. Som ett resultat av detta gjordes förändringar i företagsledningen och kravet ”tillväxt till vilket pris som helst” övergavs.

I Europa fanns en överkapacitet vilket i kombination med komplexa organisationsstrukturer orsakat svårigheterna. Den största affärsenheten, med många hundra medarbetare, hade agerat opportunistiskt på marknaden under de senaste åren utan en tydligt fokuserad affärsmodell och hanterade stora projekt med avsevärda förluster. Det saknades en strategi som tydligt var inriktad på respektive marknadssegment. Övriga företag i koncernen i Europa och Asien hade också betydande omstruktureringsbehov.

Lösningen

EIM’s Interim Manager tog över omstruktureringen som ansvarig Chief Restructuring Officer (CRO). Han hade lång erfarenhet av omstrukturering av fabriksanläggningar, hantering av stora affärsenheter, att utföra transformationer, inklusive förhandlingar med företagsledningar och fackföreningar. För varje affärsenhet skapades ett individuellt koncept för genomförandet av den strategiska anpassningen, vilket resulterade i åtgärder såsom minskning av antalet anställda, fusion av företag, avveckling av dotterbolag. Inom sex veckor hade den största affärsenheten analyserats med slutsatsens att den inte skulle vara möjligt att rehabilitera. På ägarens begäran stängdes sedan denna enhet och avvecklades helt i andra etappen av transformationen.

Resultatet

Koncernens strategi var nu tydligt fokuserad och inriktad på tre marknadssegment vilket möjliggjorde en anpassning av organisationsstrukturen till marknadssegmenten. Överkapaciteten reducerades vilket resulterade i en väsentlig ökning av lönsamheten för företaget. EIMs interim chef som arbetade som Chief Restructuring Officer under 12 månader var helt avgörande för den framgångsrika omstruktureringen.

Kontakta oss

För att finna rätt lösning