Select Page

Úvod do 
Executive Interim Managementu

Úvod do interim managementu

V poslednom desaťročí sa svet podnikania mení veľmi rýchlym tempom a spoločnosti musia neustále hľadať nové spôsoby, ako inovovať svoje služby, aby zostali úspešnými. Vynára sa dôležitá otázka – aké nové možnosti sa spoločnostiam otvárajú, aby dokázali získať prístup k nevyužitým zdrojom talentov a skúseným odborníkom, ktorí dokážu kompetentne viesť proces zmeny?

Čím zložitejšie je ekonomické a technologické prostredie, tým väčší význam pre podnikanie majú profesionáli, a tým náročnejšia sa ukazuje byť úloha identifikácie a angažovania správneho manažéra.

Hoci mnohé spoločností stále riešia nové výzvy zapojením ich vlastných zamestnancov, neustále rastie trend angažovania seniórnych interim manažérov. Sú dôležitým zdrojom pre organizácie, ktoré sa usilujú zmeniť svoje smerovanie alebo riešiť nepredvídateľné situácie, pretože interim manažéri prinášajú odborné znalosti a špecifický súbor zručností, ktorý zaručuje rýchle a dlhodobo udržateľné výsledky.

Veríme, že v podnikaní, ktoré sa rýchlo vyvíja, generujú rozdiel práve ľudia. Sú to oni, ktorí nachádzajú príležitosti, ako sa prispôsobiť meniacemu sa prostrediu, sú motorom inovácií a lídrami transformácie.

ČO JE EXECUTIVE INTERIM MANAGEMENT

Interim Management je poskytnutie dočasných manažérskych zdrojov a zručností – osvedčeného, nadmieru kvalifikovaného a skúseného interim manažéra, ktorý dokáže spoločnosť previesť procesom transformácie a/ alebo krízy a odomknúť jej výkonnostný potenciál.

Inštitút Interim Managementu definuje interim management ako efektívne riešenie prostredníctvom nezávislého manažéra, resp. výkonného člena predstavenstva na ohraničené časové obdobie. Takéto komplexné riešenie môže zahŕňať riadenie zmien, transformácie, záchranu spoločnosti, zlepšovanie obchodných výsledkov, krízové riadenie či strategický rozvoj. Interim manažéri majú často skúsenosti vo viacerých sektoroch a disciplínach.

Interim manažér prináša firme svoju kvalifikáciu a odborné zručnosti na určité ohraničené obdobie bez dodatočných nákladov spojených so zamestnaneckým pomerom. Konzultuje, plánuje, riadi, implementuje – svojou strategickou a taktickou intervenciou pomáha firme vyriešiť jej problém. Neposkytuje len poradenstvo, ale aj nezávislé odborné znalosti (bez zapojenia podnikovej politiky) a preberá zodpovednosť za dosiahnuté výsledky.

ČO JE EXECUTIVE INTERIM MANAGEMENT

Interim Management je poskytnutie dočasných riadiacich zdrojov a zručností – osvedčeného, nadmieru kvalifikovaného a skúseného interim manažéra, ktorý dokáže spoločnosť previesť procesom transformácie a/ alebo krízy a odomknúť jej produktívny a výkonnostný potenciál.

Flexibilní, nezávislí, všestranne zameraní a prekvalifikovaní

Interim manažéri poskytnú spoločnosti stabilitu v prípade výnimočnej situácie alebo v prípade náhleho odchodu vrcholového manažmentu. Disponujú vysoko špecializovanými zručnosťami, potrebnými na vygenerovanie potrebného impulzu na zmenu a uskutočnenie strategických iniciatív. V takýchto situáciách buď nie je možné angažovať externého permanentného manažéra alebo firma nemá aktuálne k dispozícii interný zdroj, ktorý by bol schopný danú pozíciu zaujať.

Vysoko kvalifikovaní interim manažéri Vám pomôžu vyvinúť a realizovať praktické stratégie, vďaka ktorým sa dokážete úspešne orientovať v procesoch zmien. V oblasti riadenia zmien majú dlhoročné predchádzajúce skúsenosti a ich fundovaná orientácia v riešení komplexných problémov dokáže zvrátiť vývoj situácie pozitívnym smerom.

Interim manažér spoločnosti prináša:

 • rozsiahle skúsenosti v oblasti operatívneho riadenia
 • znalosť konkrétneho odvetvia, trhu alebo krajiny
 • potrebné zručnosti v konkrétnej oblasti
 • preukázanú expertízu v dosahovaní výsledkov pri riešení podobných situácií z minulosti
 • okamžitú dostupnosť

  Interim manažér vs permanentný manažér vs konzultant

  Existujú významné rozdiely medzi interim manažérom, permanentným manažérom a konzultantom. Striktne vzaté, konzultanti poskytujú rady a odporúčania, pričom náklady na ich služby predstavujú niekoľko sto EUR na hodinu. Majú síce špecifické poznatky v konkrétnom odvetví, avšak mnohokrát im chýba prax a praktický prístup. Okrem toho sú to často veľmi juniorní ľudia, ktorí ešte len zbierajú profesionálne skúsenosti.

  Naopak, interim manažéri sú seniorní stratégovia a implementátori. Plánujú a realizujú zmeny v súlade s vašimi firmenými cieľmi, zameriavajú sa na dlhodobú ziskovosť a rast firmy. Poskytujú praktické riešenia problémov a ich nasadenie je efektívnejšie z hľadiska nákladov. Mnoho firiem, ktoré si spočiatku myslia, že potrebujú konzultanta, sa nakoniec rozhodne angažovať interim manažéra.

  Angažovanie permanentného manažéra – zamestnanca na konkrétny projekt môže byť z hľadiska nákladov neefektívne a vyžaduje si zdĺhavý proces vrátane:

  • platby za službu executive search (priame oslovovanie), s nutnosťou predplatby
  • výberového procesu v trvaní min. 3 – 6 mesiacov, vrátane pohovorov a zisťovania referencií
  • min. 2-mesačnej výpovednej lehoty daného kandidáta, počas ktorej stále existuje riziko, že nenastúpi
  • procesu tzv. on-boardingu, dlhotrvajúceho zžívania sa s firemnou kultúrou, počas ktorého permanentný manažér nepodáva plný výkon
  • procesu zaškoľovania – spoločnosti sa častokrát rozhodnú pre kandidáta, ktorý spĺňa požiadavky na danú pozíciu na 70 – 80%, pretože do rozhodovacieho procesu vstupujú ďalšie faktory, a preto je potrebné následné preškolenie
  • skúšobnej doby
  • výpovednej lehoty, potenciálne hroziacich súdnych sporov atď.

  Interim manažér:

  • je orientovaný na poskytnutie riešenia, nie budovanie vlastnej pozície v spoločnosti
  • má preukázané a overené predchádzajúce skúsenosti s riešením obdobných situácií
  • na daný projekt je prekvalifikovaný
  • je okamžite k dispozícii
  • nevstupuje do internej politiky spoločnosti
  • nepredáva ani neponúka ďalšie súvisiace služby

   PREČO SPOLOČNOSTI ANGAŽUJÚ

   INTERIM MANAŽÉROV

   PREČO SPOLOČNOSTI ANGAŽUJÚ INTERIM MANAŽÉROV

   Komplexné riešenie pre váš firemný model

   Spoločnosti dnes uznávajú mnoho výhod, ktoré im prináša angažovanie interim manažérov. Na svojej ceste za konkurenčnou výhodou a rastom sa čoraz častejšie uberajú smerom flexibilného nasadenia „sily rozumu“. Uprednostňujú interim manažérov pred konzultantmi, pretože práve oni poskytujú komplexné riešenie pre ich podnikanie.

   Interim manažéri dohliadajú na aktuálne operácie, vyvíjajú stratégie na ich zlepšenie a implementujú ich. Majú priamy, profesionálny prístup a overiteľné výsledky pri realizácii podobných projektov. Poskytujú riešenie kritických výziev, ktoré vznikajú pri podnikaní. Sú súčasťou tímu na krátko- resp. strednodobé obdobie a ich rôznorodé skúsenosti s kritickými situáciami im dávajú strategickú výhodu pri riešení nových problémov a výziev.

   Interim manažéri sú najčastejšie angažovaní na nasledujúce úlohy:

   • manažment zmein v spoločnosti – reštrukturalizácia, turnaround, krízové riadenie, projektový manažment
   • „oživenie“ spoločnosti, obchodnej jednotky alebo výrobného závodu, ktoré nedosahujú svoj výkonnostný potenciál
   • naplánovanie a implementácia komplexného redizaju operačného fungovania spoločnosti (dodávateľský reťazec, plánovanie výroby, predaj, marketing, financie atď.)
   • znižovanie prevádzkových nákladov, prevádzkového kapitálu a zvýšenie efektivity
   • znižovanie personálnych nákladov
   • zabezpečenie profitabilného rastu
   • vedenie obchodnej expanzie na nové (zahraničné) trhy

   Na základe prieskumov, uskutočňovaných príslušnými európskymi asociáciami, medzi podnikmi, ktoré majú skúsenosti s angažovaním interim manažérov, sú najväčšou pridanou hodnotou týchto manažérov ich vodcovské schopnosti, rýchle dosahovanie výsledkov a schopnosť strategického riadenia.

   PREČO EIM – SPOLUPRÁCA,
   KTORÁ VEDIE K EXCELENTNOSTI

   PREČO EIM – SPOLUPRÁCA,
   KTORÁ VEDIE K EXCELENTNOSTI

   EIM EXCELLENCE IN MANAGEMENT

   eim

   EIM už viac ako 30 rokov efektívne riadi zmenové a transformačné procesy vďaka svôjmu unikátnemu projektovému manažmentu, úzko spolupracuje s klientom a podporuje interim manažérov. Náš úspech závisí na našej reputácii a dosahovaných výsledkov. Preto je v našom vlastnom záujme byť pre svojich klientov vždy dôveryhodným partnerom a budovať dlhodobé a trvalé vzťahy.

   Dôvera

   Spoločne s kvalitou poskytovania našich služieb je pre nás jeden z najdôležitejších princípov dôvera. Naši klienti s nami zdieľajú svoje najcitlivejšie informácie. EIM je dôveryhodným partnerom vďaka vysokej miere profesionality. Vždy konáme podľa jasne stanovených etických princípov a budujeme dlhodobé a trvalé obchodné vzťahy.

   Pridaná Hodnota

   Vďaka našej komunite 30 000 skúsených a overených manažérov sme doteraz úspešne zrealizovali viac ako 10 000 misií. Našu komunitu tvoria seniórni profesionáli s preukázateľnými skúsenosťami pri riešení komplexných biznis situácií vo všetkých odvetviach a organizačných funkciách. EIM preto dokáže poskytnúť riešenie v prípade akéhokoľvek projektu, našim klientom sú k dispozícií zdroje celej našej  EIM siete vo viac ako 20 krajinách celosvetovo.

   Zameranie na firmené riešenie

   Interim manažment nevnímame iba ako reakciu na núdzovú situáciu alebo uvoľnenú pracovnú pozíciu. Ponúkame moderný manažérsky nástroj na proaktívnu optimalizáciu firemného rastu, zvýšenie efektivity či digitálnu transformáciu.

   Naši klienti sa spoliehajú na to, že im poskytneme riešenia, ktoré povedú k hmatateľným výsledkom:

   RIEŠENIA PRE OBNOVU HODNOTY

   INTERIM BOSS

   Krízový Manažment

   Ide o mimoriadnu situáciu, s ktorou firma nemá predchádzajúce skúsenosti. Preto je potrebné konať rýchlo a sústredene a predefinovať klasickú firemnú hierarchiu a zodpovednosti. Vznikajú nové roly, sú prideľované nové úlohy, rozhodovací proces je nutné „prekonfigurovať“ spolu so zadefinovaním nových cieľov. Naši krízoví manažéri riešili za posledných 30 rokov podobné zložité situácie v medzinárodnom kontexte. Mnohokrát pracovali v neistom prostredí a dostali sa do bodu / za bod, z ktorého niet návratu.

   Reštrukturalizácia a Záchrana Spoločnosti

   Zlá finančná situácia, pokles zisku, nízky výkon. Vo všetkých týchto oblastiach zohráva rozhodujúcu úlohu čas a rýchlosť implementácie zmien, na riešenie typu „pokus a omyl“ či učenie sa nie je čas – buď prežijem alebo skončím. Vďaka 4 000 úspešne ukončeným záchranným misiám, si EIM vytvorila kvalitnú projektovú metodológiu, aby Vašu spoločnosť dokázala úspešne previesť procesom zmien.

   Family business owner thinks how to choose an interim manager

   RIEŠENIA PRE TVORBU HODNOTY

   INTERIM BOSS

   Zvýšenie Efektivity

   Mnoho spoločností nemá odvahu dosiahnuť a naplno využiť svoj potenciál. Na dosiahnutie týchto cieľom sú nevyhnutné zásadné zmeny, ktoré ovplyvnia vedenie firmy i radových zamestnancov. Bude potrebné nanovo definovať zodpovednosti a všetci sa budú musieť vzdať falošného pocitu bezpečia spôsobeného skrývaním sa za staré postupy. Naši interim manažéri dokážu vygenerovať hybnú silu, ktorá je potrebná pri relokácii výroby, implementácii nového ERP systému, prepracovaní funkčných oblastí dodávateľských reťazcov či na zvýšenie predaja.

   Nárast Obratu

   Určite ste sa už čelili výzve expanzie na nový trh či spolupráce s ľuďmi v inej krajine. Globalizácia ponúka obrovské príležitosti na podnietenie inovácií, na zníženie výrobných nákladov či pre vstup na nové trhy s riešeniami, ktoré sa už osvedčili za podobných podmienok v inom regióne. V tejto súvislosti sa však vynára veľa rizík a mylných predpokladov. Naši interim manažéri sú tam, kde ich práve potrebujete a najlepšie poznajú lokálne trhy.

   INTERIM BOSS
   INTERIM BOSS

   Digitálna Transformácia

   Prostredníctvom štruktúrovaného a cieleného prístupu Vás prevedieme „džungľou“ digitálnych príležitostí na základe Vašich individuálnych cieľov, požiadaviek či situácie na trhu resp. vo Vašej spoločnosti. To najdôležitejšie na úvod: neexistujú žiadne štandardné riešenia. Digitálna transformácia je komplexná téma, ktorá si vyžaduje veľa štrukturálnych zmien, aby mohla byť reálnou „transformáciou“, nielen novým usporiadaním položiek vo Vašom e-shope.

   RIEŠENIA PRE PRIVATE EQUITY

   Riešenia pre Private Equity

   Pridanou hodnotou EIM je poskytnutie najlepšieho manažérskeho riešenia pre každú z fáz investičnej transakcie, či už ide o poradenstvo pred akvizíciou, M&A, rast alebo predaj portfóliovej spoločnosti. 30 000 interim manažérov, konzultantov a expertov, ktorí sú okamžite k dispozícii, je pripravených zaujať rolu manažéra, člena správnej/ dozornej rady, či konzultovať s Vami špecifiká sektoru, do ktorého má Váš fond záujem vstúpiť.

   INTERIM BOSS

   NÁŠ KĽÚČOVÝ FAKTOR ÚSPECHU VO VZŤAHU S KLIENTOM – SPOLUPRÁCA, KTORÁ VEDIE K EXCELENTNOSTI

   Spolupráca, ktorá vedie k excelentnosti

   EIM partneri podporujú interim manažéra v priebehu celej misie. Kontinuálne hodnotia pokrok, vyjadrujú svoj nezaujatý názor a v prípade potreby poskytnú dodatočné vedomosti či zručnosti v rámci globálnej EIM siete. Takýto prístup, založený na úzkej spolupráci a pravidelnom hodnotení, zabezpečuje možnosť flexibilne reagovať na akékoľvek zmeny v dôsledku nečakaného vývoja či nových požiadaviek. Akékoľvek nevyhnutné dodatočné zdroje sú vždy k dispozícii v rámci globálnej EIM komunity.

   Dlhodobé a udržateľné výsledky

   Pred ukončením misie vypracuje EIM partner v spolupráci s interim manažérom a klientom „plán prevzatia“ pre permanentný manažérsky tím, čím sa zabezpečí udržateľnosť úspešne dosiahnutého výsledku. Klienti benefitujú aj z našej služby accelerated executive search, vďaka ktorej im vieme predstaviť vhodných permanentných manažérov.

   priemerný počet dní, v rámci ktorých Vám EIM predstaví vhodných manažérov

   %

   úspešne obsadených projektových mandátov

   %

   cieľov dosiahnutých v dohodnutom čase a budgete

   %

   permanentných mandátov obsadených z internej komunity

   • rýchle doručenie dlhodobo udržateľných výsledkov
   • rýchly prístup k expertným znalostiam a zručnostiam, ktoré aktuálne nemáte k dispozícii vo Vašej spoločnosti
   • kompetentný prístup pri realizácii transformácií
   • medzinárodná komunita viac ako 30 000 overených a skúsených manažérov
   • globálny dosah v kombinácii s efektívnou integráciou našich lokálnych partnerov nám umožňuje nájsť pre Vás najvhodnejšie riešenie Vašich manažérskych potrieb
   • transparentná cenová politika (náklady kalkulované na dennej báze)
   • diskrétnosť

   AKO VYBRAŤ SPRÁVNEHO INTERIM MANAŽÉRA A MAXIMALIZOVAŤ POTENCIÁL VAŠEJ SPOLOČNOSTI

   AKO VYBRAŤ SPRÁVNEHO INTERIM MANAŽÉRA A MAXIMALIZOVAŤ POTENCIÁL VAŠEJ SPOLOČNOSTI

   Priebeh misie

   Nový interim manažér nastúpil do Vašej spoločnosti. Spoločne si zhrňte ciele, míľniky a požadované výsledky jeho misie. Jasne stanovte jeho zodpovednosti v rámci jeho roly a doprajte mu slobodu pri realizácii krokov potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov. Interim manažér dopadá na zem v behu (hits the ground running), generuje dynamiku a rýchlo zavádza zmeny. Komunikačné linky je potrebné udržiavať otvorené prostredníctvom pravidelných stretnutí manažmentu, najmä v čase hodnotenia stanovených míľnikov. Takýto štýl zabezpečí, že každý má príležitosť poskytnúť spätnú väzbu, čo sa týka výsledkov a oblastí, ktoré je potrebné zlepšiť.

   Informujte svojich zamestnancov o dočasnom charaktere úlohy interim manažéra v spoločnosti, aby všetci od prvého dňa ťahali za jeden povraz. Je dôležité zdôrazniť význam ich podpory pre interim manažéra i dočasný charakter jeho misie. Interim manažér si nehľadá trvalé zamestnanie, nemá v úmysle nahradiť nikoho vo firme.

   Na záver misie

   Na záver interim misie je nevyhnutné čo najpresnejšie skoordinovať proces ukončenia, aby bol zabezpečený plynulý prechod nových kompetencií na existujúce interné, resp. nové permanentné vedenie. To zaisťuje, že novo implementované riešenia a inovácie prinesú dlhodobé benefity a pozitívny vplyv na Vaše podnikanie v budúcnosti.

   ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

   Čo je interim manažment?

   Inak povedané, ide o dočasné riadenie.

   Znamená to, že keď interim manažér úspešne dokončí zadefinované úlohy, opúšťa spoločnosť. Nič osobné, žiadne súdne procesy, žiadna výpovedná lehota. Prečo by ste chceli, aby niekto úspešný opustil Vašu firmu? Odpoveďou je, že ak niekto presne spĺňa kritériá na istý typ úlohy, neznamená to, že bude tou správnou osobou, ktorá vyrieši aj ďalšie nové výzvy v budúcnosti. Predstavte si, že môžete konštantne čerpať to najlepšie z oboch svetov – na jednej strane prílev nových myšlienok a čerstvých nápadov, nezaujatý pohľad zvonka, na druhej strane odborné znalosti, skúsenosti a know-how z iných odvetví či spoločností.

   Aký je rozdiel medzi interim manažmentom a službou Executive Search?

   Na rozdiel od Executive Search, vyhľadávania, ktoré môže trvať niekoľko mesiacov, interim manažéri sú schopní nastúpiť v priebehu 1 až 3 týždňov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a flexibilite trvá aj proces ich on-boardingu len niekoľko dní.

   Po tom, ako úspešne dokončia svoju misiu, spoločnosť bez ďalších dodatočných nákladov opúšťajú.

   Aká je pridaná hodnota EIM v porovnaní s konkurenciou?

   EIM neobchoduje so životopismi.

   Riešime podnikateľské a obchodné výzvy, poskytujeme individuálne riešenia s pomocou odborníkov fundovaných v danom odbore. Počas 30 rokov svojej existencie a vďaka 10 000 úspešne ukončených projektov nadobudlo EIM obrovské skúsenosti a vyvinulo osvedčenú metodiku úspešného manažmentu transformácie. Neposkytujeme interim manažérov iba v zmysle reakcie na výnimočnú situáciu alebo v prípade náhleho odchodu manažmentu. Ideme ďalej, ponúkame komplexný moderný manažérsky nástroj na proaktívnu optimalizáciu rastu, zvýšenia efektivity či digitálnu transformáciu Vašej spoločnosti.

   Pomôžeme Vám zanalyzovať, kto prinesie Vašej spoločnosti najväčšiu hodnotu vo Vašej aktuálnej situácii. Môžete mať najlepší proces či algoritmus vyhľadávania toho správneho profilu, je Vám však nanič, ak kompletne nepokryje potreby klienta. Väčšina našej konkurencie tento krok preskočí.

   Vždy na začiatku misiu sa uistíme, že náš interim manažér začína so súborom jasne definovaných cieľov, úloh a vhodnou komunikačnou stratégiou. To je veľmi dôležité, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k zbytočnej strate času a neželaným napätým situáciám. Okrem toho je počas celej misie k dispozícii zodpovedný EIM partner, ktorý zabezpečuje plynulú a transparentnú komunikáciu medzi Vami a interim manažérom.

   Aká je rola EIM v priebehu projektu?

   EIM partner je zodpovedný za mentoring interim manažéra a je dôveryhodným komunikačným kanálom pre Vás aj pre interim manažéra.

   EIM partneri využívajú svoje rozsiahle skúsenosti vyplývajúce z dlhoročnej praxe na manažérskych a konzultačných pozíciách i overenú EIM metodiku. To Vám poskytuje skutočnú pridanú hodnotu, ktorá je priebežne dopĺňaná rozširujúcimi sa skúsenosťami z projektového riadenia interim mandátov.

   Ako EIM zabezpečuje kvalitu svojich interim manažérov?

   EIM je pri výbere svojich interim manažérov mimoriadne dôkladná. Všetci EIM interim manažéri majú rozsiahle skúsenosti s riadením, premýšľajú a konajú operatívne a pragmaticky a od prvého dňa svojej misie odovzdávajú všetky svoje skúsenosti klientovi. Našich interim manažérov nepreveruje nikto z externého prostredia, referencie zabezpečujú a komunikujú priamo osobne EIM partneri.

   Prečo by som mal v prípade najcitlivejších tém a problémov dôverovať práve EIM a jej manažérom?

   EIM je dôveryhodným partnerom vďaka vysokej miere profesionality, vždy koná podľa jasných etických princípov. Náš úspech veľmi závisí od našej reputácie. Preto je v našom vlastnom záujme byť pre našich klientov vždy dôveryhodným partnerom a budovať dlhodobé a trvalé obchodné vzťahy. Podarilo sa nám to dosiahnuť vďaka našim predchádzajúcim úspechom.

   Ako prebieha proces angažovania interim manažéra?

   V prvom kroku potrebujeme pochopiť Vašu súčasnú situáciu a Vaše dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli využiť služby interim manažmentu.

   Na základe toho Vám vieme odborne poradiť, akým spôsobom je možné dosiahnuť požadovaný cieľ. Tiež nám to pomôže definovať profil ideálneho interim manažéra. Výsledok tejto analýzy je vždy písomný.

   V ďalšom kroku vyselektujeme, oslovíme a osobne odpohovorujeme vhodných manažérov na základe ich doterajšej kariéry, absolvovaných tréningov a odborných predpokladov. Na základe Vašich aktuálnych potrieb a stanovených cieľov, ktoré má misia splniť, Vám následne prezentujeme profily kandidátov v písomnej forme. Manažéri, ktorí najlepšie spĺňajú kritéria, absolvujú osobný pohovor s klientom. Keď sa pre niektorého z prezentovaných manažérov rozhodnete, ten je pripravený nastúpiť v priebehu niekoľkých dní. V úvode misie klient, interim manažér a EIM partner spoločne vypracujú základnú špecifikáciu úloh a cieľov – jasne sa tým zadefinuje rozsah a typ úloh, ktoré má misia splniť.

   Konečné ciele a míľniky stanovuje klient v spolupráci s interim manažérom počas prvého stretnutia vedenia spoločnosti. Jeho výsledkom je predstavenie plánu projektu. Implementáciu projektových cieľov dozoruje EIM partner, ktorý v priebehu misie facilituje plynulú a transparentnú komunikáciu a rýchle riešenie problémov v prípade ich vzniku.

   V priebehu projektu pravidelné stretnutia interim manažéra s vedením spoločnosti (a prípadne EIM partnerom) determinujú, či je potrebné odstraňovať vzniknuté prekážky, ktoré bránia dosahovaniu stanovených cieľov, prípadne či do procesu zasahujú nejaké aktuálne zmeny na trhu. Ak je to potrebné, EIM poskytne dodatočnú podporu v rámci jej medzinárodnej siete. Projekt sa končí zhrnutím dosiahnutých výsledkov. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Ako tvoríme hodnotu

   Ak máte ďalšie otázky, neváhajte kontaktovať jednu z našich kancelárií vo vašom okolí.

   Ďakujeme, že ste si prečítali náš Úvod do Executive Interim Managementu. Poďme sa o tom spoločne porozprávať.

   Bohuslav Lipovsky, Managing Partner
   EIM Executive Interim Management CEE
   Spolu nájdeme riešenie, ktoré hľadáte

   O Bohuslavovi

   Bohuslav vedie spoločnosti a ich manažérov cez komplexné zmeny z dôvodu krízy, reštrukturalizácie, alebo integrácie. Zameriava sa na prácu s fondami privátneho kapitálu a medzinárodné korporácie. Jeho silnou stránkou je tvorba transformačnej stratégie a vedenie multi-kultúrnych tímov.

   Bohuslav má medzinárodné skúsenosti, pôsobil niekoľko rokov ako interim manažér, ovláda viacero svetových jazykov a má rozsiahle znalosti získané z viacerých realizovaných projektov.

    © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy