Select Page

Ako tvoríme hodnotu

Počas uplynulých 30 rokov EIM preukázala efektívnosť svojho procesu riadenia projektov – úzko spolupracovala s klientom a zároveň podporovala interim manažéra pri riešení výziev súvisiacich so zavádzaním zmien, ktorým podnik klienta čelil s ultimátnym cieľom – zvýšiť hodnotu.

Rýchla odozva

Naším prvotným cieľom je identifikovať lokálneho interim manažéra s patričnými skúsenosťami a renomé. V prípade potreby rozšírime vyhľadávanie na národnej či medzinárodnej úrovni. Po rýchlom vyhodnotení aktuálnej situácie, poskytneme v priebehu niekoľkých dní správneho človeka alebo celý tím, aby s rozhodnosťou implementoval  potrebné zmeny.

Spolupráca s cieľom dosiahnuť dokonalosť

Úspešné ukončenie 10 000 pridelených projektov je založené na našej jedinečnej metodike projektového riadenia, ktorá vychádza z trojstrannej spolupráce medzi klientom, interim manažérom a EIM senior partnerom.

EIM partneri sú top manažéri so skúsenosťami s riadením ľudí a s praktickými poradenskými znalosťami, ktorí preberajú celkovú zodpovednosť za projekty transformácie.

V spolupráci s klientom EIM partner rýchlo pochopí situáciu a vypracuje odporúčania pre vhodné kroky na jej zlepšenie. Hneď po tejto fáze sa začne vyhľadávanie správneho interim manažéra.

Trvácne výsledky

EIM Partneri preberajú zodpovednosť za pridelené projekty. Neustále hodnotia postup, poskytujú nezaujatý pohľad, a v prípade potreby prinášajú z našej globálnej siete ďalšie zručnosti a vedomosti.

Tento prístup založený na spolupráci a s kontinuálnym hodnotením zaisťuje, že sme dostatočne flexibilní na to, aby sme mohli rýchlo reagovať na akékoľvek zmeny vyvolané meniacimi sa potrebami alebo novými požiadavkami aktuálneho projektu. Akékoľvek ďalšie požadované zdroje môžete potom rýchlo získať z našej komunity manažérov.

Ku koncu projektu vypracuje EIM partner v spolupráci s klientom a interim manažérom odovzdávací plán pre nový, permanentný manažérsky tím, aby sa nadviazalo na úspešné výsledky a zabezpečila sa trvalá udržateľnosť.

Ako tvoríme hodnotu

Spolupráca s cieľom dosiahnuť dokonalosť

Úspešné ukončenie 10 000 pridelených projektov je založené na našej jedinečnej metodike projektového riadenia, ktorá vychádza z trojstrannej spolupráce medzi klientom, interim manažérom a EIM senior partnerom.

EIM partneri sú top manažéri so skúsenosťami s riadením ľudí a s praktickými poradenskými znalosťami, ktorí preberajú celkovú zodpovednosť za projekty transformácie.

V spolupráci s klientom EIM partner rýchlo pochopí situáciu a vypracuje odporúčania pre efektívne kroky na jej zlepšenie. Hneď po tejto fáze sa začne vyhľadávanie správneho interim manažéra.

Trvácne výsledky

EIM Partneri si ponechávajú zodpovednosť za pridelené projekty. Neustále hodnotia progres, poskytujú nezaujatý pohľad na vec a v prípade potreby prinášajú do našej globálnej siete ďalšie zručnosti a vedomosti.

Tento prístup založený na spolupráci a s priebežným hodnotením zaisťuje, že sme dostatočne flexibilní na to, aby sme mohli rýchlo reagovať na akékoľvek zmeny vyvolané meniacimi sa potrebami alebo novými požiadavkami. Akékoľvek ďalšie požadované zdroje môžete potom získať z našej komunity manažérov.

Ku koncu projektu vypracuje EIM partner v spolupráci s klientom a interim manažérom odovzdávací plán pre nový, permanentný manažérsky tím, aby sa nadviazalo na úspešné výsledky a zabezpečila sa trvalá udržateľnosť.

EIM prístup

Klient

 • Vopred stanovené ciele
 • Pochopenie výzvy/ problému
 • Dostupnosť zdrojov
 • Podpora
 • Dôvera

EIM Manažér

 • Prevádzková zodpovednosť
 • Relevantné skúsenosti
 • Akčný plán
 • Vedenie a implementácia
 • Plán odovzdania na dosiahnutie budúcich výsledkov

EIM Partner

 • Nastavenie projektu
 • Zrozumiteľnosť a konzistentnosť cieľov
 • Koučing and poradenstvo
 • Priebežné hodnotenie
 • Objektívny a nezávislý pohľad
 • Uzatvorenie

Filozofia našej spoločnosti je založená na rovnocennom partnerstve. To znamená, že každý zamestnanec EIM podporuje medzinárodný rozvoj spoločnosti a bude využívať svoje schopnosti a zručnosti po celom svete. Prostredníctvom nášho partnerstva máme prístup k 21 medzinárodným lokalitám na hlavných kontinentoch, čím dokážeme v rámci našej spoločnosti zvládnuť potreby domácich i zahraničných klientov. EIM tak môže optimalizovať svoju výkonnosť na každom projekte a v prípade potreby dať klientovi k dispozícii odborné znalosti celej partnerskej organizácie.

EIM partner je zodpovedný za koučovanie interim manažéra. Klient aj interim manažér sa naňho môžu kedykoľvek s dôverou obrátiť. EIM Partner využíva svoje bohaté skúsenosti vyplývajúce z dlhoročnej práce vo vyšších riadiacich a konzultačných funkciách v rôznych priemyselných odvetviach. Tieto skúsenosti, ktoré sa priebežne dopĺňajú projektovým riadením interim mandátov, poskytujú klientovi skutočnú pridanú hodnotu.

Spoločnosť EIM postupuje pri výbere interim manažéra nanajvýš dôkladne. Vysoká kvalita je najvyššou prioritou pri plnení úloh interim manažmentu. Všetci EIM interim manažéri majú mimoriadne rozsiahle skúsenosti s riadením, premýšľajú a konajú pragmaticky v rámci parametrov a od prvého dňa plne spolupracujú s klientom.

Okrem kvality našej práce je dôvera jedným z našich najdôležitejších princípov. Naši klienti sa s nami delia o svoje najzložitejšie, najcitlivejšie a dôverné problémy. EIM spĺňa túto úroveň dôvery s vysokou mierou profesionality a koná podľa jasných etických zásad. Sme dôveryhodným partnerom našich klientov a budujeme si s nimi dlhé a trvalé obchodné vzťahy.

Časový rámec

ŠTART

POROZUMENIE VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE

Komplexná diskusia medzi klientom a EIM partnerom načrtne počiatočnú situáciu, ktorá viedla klienta k hľadaniu riešenia prostredníctvom interim manažmentu. Táto diskusia tiež vymedzí ideálny profil interim manažéra a odpovie na základné otázky:

1. Čo chcete dosiahnuť obsadením interim manažéra?
2. Ktoré záležistosti chcete vyriešiť týmto spôsobom?
3. Aké nastavenie nám poskytne najlepší možný výsledok?
4. Čím musí interim manažér prispieť, aby bol úspešný?

O 2 DNI

VÝBER A KONTAKTOVANIE VHODNÝCH MANAŽÉROV

EIM systematicky a v najprísnejšej dôvernosti vyhľadá ideálneho manažéra vo svojej komunite interim manažérov. Po prehodnotení ich kariéry, odbornej prípravy, skúseností a odborných znalostí vyberie vhodných kandidátov a EIM partner ich osloví. Na potvrdenie zhody s cieľovým profilom a dostupnosti sa s vybranými kandidátmi uskutočnia hĺbkové osobné rozhovory. Vyberú sa interim manažéri, ktorí sa javia byť najvhodnejšími podľa špecifikácie klienta.

O TÝŽDEŇ

OSOBNÁ PREZENTÁCIA A VÝBER VHODNÉHO KANDIDÁTA

Každý kandidát je spolu s podrobným vyhodnotením svojich schopností a dosiahnutých výsledkov osobne predstavený. Vo všeobecnosti platí, že EIM interim manažér má vyššiu kvalifikáciu ako tá, ktorá je potrebná na predmetné zadanie. To mu umožňuje rýchlo prevziať svoju úlohu a spoľahlivo sa integrovať do štruktúry spoločnosti. Naši manažéri sú zvyknutí sa rýchlo prispôsobiť špecifickým kultúrnym a organizačným podmienkam klienta. Pretože sú nezávislí, nemajú v organizácii klienta žiadne predchádzajúce prepojenia ani stres a majú najlepšiu pozíciu na efektívne vykonávanie práce.

O 2 TÝŽDNE

FINALIZÁCIA KONCEPTU AND NÁSTUP INTERIM MANAŽÉRA

Interim manažér bude môcť spravidla začať pracovať niekoľko dní po prijatí rozhodnutia. Na začiatku nasadenia vypracujú spoločne klient, interim manažér a EIM partner koncepciu a základnú špecifikáciu projektu tak, aby bol jasne stanovený rozsah a typ úloh, ktoré sa majú vykonať.

O 5 TÝŽDŇOV

POČIATOČNÝ HODNOTIACI MÍTING

Spolu s Interim manažérom sa stanovia ciele a míľniky. Odsúhlasí a odprezentuje sa projektový plán s príslušným plánovaním míľnikov.

MESAČNE

PRAVIDELNÉ HODNOTIACE MÍTINGY NA ZABEZPEČENIE IMPLEMENTÁCIE

Počas projektu je EIM partner priamo zapojený do práce interim manažéra a poskytuje svoje skúsenosti a konkrétne odborné znalosti (vrátane možného zásahu, eskalácie alebo riešenia problémov), aby zabezpečil úspešný výsledok projektu.

Na pravidelných hodnotiacich stretnutiach sa prediskutuje, či je potrebné odstrániť určité prekážky, aby sa dosiahol požadovaný výsledok alebo či je potrebné prispôsobiť smerovanie projektu meniacim sa trhovým či konkurenčným podmienkam. V prípade potreby je možné získať aktívnu podporu zo siete EIM vo forme odborných stanovísk/posudkov.

O 6-12 MESIACOV

UKONČENIE MANDÁTU

Ku koncu projektu vypracuje EIM partner v spolupráci s klientom a interim manažérom odovzdávací plán pre nový, permanentný manažérsky tím.

Po dôkladnom pochopení vášho podnikania a požiadaviek identifikujeme a vyberieme správnych, permanentných manažérov, ktorí prevezmú zodpovednosť a zabezpečia trvalé pokračovanie úspešne dosiahnutých výsledkov.

Kontaktujte nás

Spolu nájdeme pre vás to najlepšie riešenie

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Ochrana osobných údajov